Diferencētās īres shēma 2020. gadam

Diferenciālās īres shēma, kas attiecas uz visiem Kilkenijas apgabala padomes pārziņā esošajiem mājokļiem. Šī shēma attiecīgā gadījumā attiecas arī uz RAS un HAP īrniekiem un apstiprināto mājokļu organizācijas īrniekiem.

Kilkenijas apgabala padome

Nomas shēma 2020. gadam

 

1. Shēmas darbības joma

Shēma attiecas uz visiem vietējās pašvaldības pārziņā esošajiem mājokļiem Kilkenijas apgabala padome. Shēma attiecas uz RAS un HAP īrniekiem, kā arī attiecīgā gadījumā Apstiprināto dzīvojamo māju īrniekiem. Tas aizstāj visas esošās īres shēmas.

 

2. Minimālā nomas maksa:

Jebkura mājokļa minimālā īres maksa nedrīkst būt mazāka par EUR 28 nedēļā, neskaitot papildu maksas. Tas var mainīties atbilstoši izmaiņām sociālās labklājības maksājumu likmēs.
Par saliekamajiem elementiem jāmaksā 5.00 € nedēļā. Noņemams, par kuru jāmaksā 12.50 eiro nedēļā.

Vientuļai personai, kas dzīvo vienatnē ar minimālo sociālās labklājības īres maksu, tiks iekasēta minimālā īres maksa.

 

3. Maksimālā nomas maksa:

Maksimālā nomas maksa netiek piemērota. Tiek iekasēta īres maksa, kā aprēķināts.

 

4. Fiksētās nomas maksas:

Visas esošās fiksētās īres maksas tiek palielinātas par €2.00 nedēļā. Īrniekiem ar fiksētu īres maksu ir tiesības izvēlēties diferencētu īres sistēmu, ja tas radītu zemāku īres maksu.

 

5. Noapaļošana:

Visas nomas maksas noapaļo uz augšu vai uz leju līdz tuvākajam 0.50 eiro.

 

6. Galvenais pelnītājs:

Galvenais pelnītājs ir tā persona (īrnieks vai iemītnieks), kura saņem lielākos ienākumus. Pāriem neatkarīgi no tā, vai tie ir laulātie vai laulātie, partneri, kopīgi īrnieki utt., saskaitiet abus ienākumus kopā, lai aprēķinātu galveno pelnītāju, ti, laulātie/partneri nav jāklasificē kā papildu pelnītāji.

 

7. Meitasuzņēmuma pelnītāji:

Meitas pelnītājs ir mājsaimniecības loceklis, kas nav galvenais pelnītājs, kuram ir ienākumi. Pēc galvenā pelnītāja maksājamās īres aprēķināšanas tiem, kuri saņem sociālās labklājības pabalstu, pieskaita vienu septīto daļu no katra meitasuzņēmuma ienākumiem, kas pārsniedz 32.00 eiro nedēļā, ievērojot maksimālo iemaksu 20.00 eiro nedēļā. uz vienu meitasuzņēmuma pelnītāju

Or

Tiem, kas saņem ienākumus no darba, pieskaita vienu septīto daļu no katra meitasuzņēmuma ienākumiem, kas pārsniedz EUR 32.00 nedēļā, ievērojot maksimālo iemaksu EUR 25 nedēļā uz vienu meitas pelnītāju.

 

8. Apgādājamie bērni

Atskaitījums 1.50 eiro par bērnu neatkarīgi no bērnu skaita un vecuma.

Apgādībā esošs bērns ir bērns, kurš ir jaunāks par 16 gadiem vai kurš jaunāks par 21 gadu, mācās pilna laika izglītības kursu un kuru pilnībā vai galvenokārt uztur īrnieks.

 

9. Diferencētās nomas maksas:

9.1 Diferencētās nomas maksas tiks aprēķinātas šādi:

9.1.1 Pirmie 38 eiro novērtējamie ienākumi netiks ņemti vērā visos gadījumos

9.1.2 Ja novērtējamie ienākumi ir 114.00 eiro vai mazāki, nomas maksa tiks iekasēta, pamatojoties uz vienu sesto daļu 1/6 no ienākumiem virs 38 eiro

9.1.3 Ja novērtējamie ienākumi pārsniedz €114.00 nedēļā, tiks piemērota īre
iekasēta, pamatojoties uz vienu sesto daļu no ienākumiem no €38.00 līdz €114.00 un vienu piektdaļu no visiem ienākumiem virs €114.00

9.1.4 Kad diferencētā īres maksa par galvenā pelnītāja novērtējamiem ienākumiem ir
ir aprēķināts, tas palielināsies par summu, kas jāmaksā katram meitasuzņēmumam saskaņā ar 7. punktu.

9.1.5 Ja nedēļas īres maksu aprēķina saskaņā ar 9.1.1. līdz 9.1.4. punktu, tā tiks samazināta par apgādājamiem bērniem saskaņā ar 8. punktu.

 

10.0 OAP ienākumi Mājsaimniecība:

10.1 OAP, kas saņem valsts pensiju, to aprēķina pēc minimālās īres maksas (bez papildu maksas). Ja valsts pensija ir apvienotā/kombinētā pensija (ti, 2 personām), tā tiks aprēķināta saskaņā ar 10.2.

10.2 Divi OAP mājsaimniecībā, katrs saņem vienu valsts pensijas avotu:
Abas pensijas tiks aprēķinātas pēc minimālās īres maksas katrai pensijai, ievērojot maksimālo īres maksu 45 eiro apmērā.

10.3 Jebkurš cits papildu ienākumu avots tiks aprēķināts ar 9.0 augstāk

 

11. Novērtējamie ienākumi:

11.1 Galvenā pelnītāja vērtējamie ienākumi ir ienākumi no šādiem avotiem, kas aprēķināti pilnā apmērā, bet atskaitīti no ar samaksu saistītās sociālās apdrošināšanas iemaksas, pensiju nodevas un no šādiem ienākumiem maksājamā ienākuma nodokļa.
11.1.1 Ienākumi no nodarbinātības, ieskaitot pašnodarbinātību.

11.2 Īrniekiem ar ienākumiem no "Kopienas nodarbinātības shēmas" īre tiks aprēķināta no ienākumiem, kas novērtēti kā bezdarbnieka pabalsts/palīdzība.

11.2.1 Visi sociālās apdrošināšanas un sociālās palīdzības maksājumi, pabalsti un pensijas
izņemot maksājumus, kas uzskaitīti 11.3.

11.2.2 Ienākumi no tādu veidu pensijām, kas vēl nav iekļauti 11.2.1. punktā.

11.2.3 Jebkuras nodarbinātas personas ienākumi, ieskaitot visus regulāros maksājumus
algas raksturs.

11.3 Nomas maksas aprēķināšanā netiek ņemti vērā ienākumi no šādiem avotiem:

11.3.1 Bērnu pabalsti, bāreņu pabalsti vai bāreņu pensijas, kas maksājamas saskaņā ar 1981. gada Sociālās labklājības (konsolidācijas) likumu, tostarp pabalsts par iekāpšanu.

11.3.2 Stipendija vai augstākās izglītības stipendija

11.3.3 Pabalsti par bērnu invalīdu aprūpi mājās

11.3.4 Pabalsts par dzīvošanu vienatnē un degvielas pabalsts.

11.3.5 Vienreizēji kompensācijas maksājumi.

 

12. Papildu maksas:

12.1.1 Ja Kilkenny grāfistes padome maksā apsaimniekošanas maksu par māju, kas atrodas privātīpašumā, maksa 5 eiro nedēļā tiek iekasēta kā ieguldījums atkritumu nodevas maksāšanā.

12.1.3 Maksimālā papildu maksa, kas jāmaksā jebkuram īrniekam, ir 7.50 eiro nedēļā

 

13. Grūtības:

Izņēmuma gadījumos, kad diferencētās īres maksas maksājums tiek aprēķināts saskaņā ar šo shēmu, pēc namu pārvaldes domām, radītu grūtības, pēc izpilddirektora vai deleģētās amatpersonas ieskatiem uz noteiktu laiku var pieņemt mazāku summu.

 

14. Pierādījumi par ienākumiem:

Vietējā iestāde jebkurā gadījumā pieprasīs tādus dokumentārus pierādījumus, kādus tā uzskata par atbilstošiem. Gadījumā, ja nepieciešamā dokumentācija netiek uzrādīta pašvaldības noteiktajā laikā, īres maksu var noteikt saskaņā ar 15. punktu.

Ja ienākumi nav atklāti, no īres konta tiks attiecīgi norakstīts vai ieskaitīts maksimāli 6 mēneši.

 

15. Nomas maksas neatgriešanas veidlapas:

Ja īrnieki noteiktajā termiņā neatgriež nepieciešamo īres formu/informāciju par ienākumiem, viņu īres maksa tiks palielināta par 100 eiro nedēļā.

 

16. Nomas maksas apskats:

Vietējā iestāde var izskatīt jebkuru konkrētu lietu jebkurā laikā šajā laika posmā, ja īpaši apstākļi to attaisno. Īrniekam vai kopīrniekam nekavējoties jāpaziņo namu pārvaldei par izmaiņām ienākumos vai apstākļos. Vispārēja pārbaude tiks veikta reizi gadā, bet ne vēlāk kā reizi divos gados.

 

17. Jaunā shēma sāks darboties izpilddirektora rīkojumā noteiktajā datumā

Pasūtījuma Nr.: 618


Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do