Dzīvojamās apbūves zemes nodoklis

Dzīvojamās teritorijas zonētas zemes nodoklis (RZLT) ir nodoklis, kura mērķis ir aktivizēt apkoptu un dzīvojamo platību zonētu zemi mājokļiem. Vietējās varas iestādes ir atbildīgas par tās zemes noteikšanu, uz kuru attiecas RZLT.

Ievads

gadā tika ieviests dzīvojamās platības zemes nodoklis 2021. gada Finanšu likums. Nodokļa mērķis ir apdzīvotās un zonētās zemes aktivizēšana dzīvojamai vai jauktai izmantošanai, t.sk. dzīvojamai izmantošanai, lai palielinātu mājokļu piedāvājumu un nodrošinātu pilsētu teritorijās brīvo un neizmantoto zemju atjaunošanos. Šīs teritorijas likumā noteiktajos zemes izmantošanas plānos ir noteiktas kā piemērotas mājokļu atrašanās vietas, un tās ir guvušas labumu no ieguldījumiem galvenajos pakalpojumos, lai atbalstītu mājokļu piegādi. 

  • Vietējās varas iestādes ir atbildīgas par tās zemes noteikšanu, kas ir apliekama ar dzīvojamo platību zemes nodokli.
  • Dzīvojamo māju zonējuma zemes nodokli administrē ieņēmumi.

Atjauninājums: 31. gada 2024. janvāris

Dzīvojamo māju zonējuma zemes nodokļa gada kartes projekta publicēšana

Ikgadējais kartes projekts, kas sagatavots saskaņā ar 653. gada nodokļu konsolidācijas likuma 653. C sadaļu, kas grozīts ar 1997. M sadaļu, ir publicēts Kilkenijas apgabala padomes tīmekļa vietnē un ir pieejams apskatei Plānošanas birojā, grāfistes hallē.

1. karte: Kilkenny City

2. karte: Ferrybank

3. karte: Rosberkona

4. karte: Callan

5. karte: Tomastauna 

Ikgadējais kartes projekts ir sagatavots, lai identificētu attiecīgajiem kritērijiem atbilstošu zemi, kas apliekama ar dzīvojamo platību zonētās zemes nodokli.

 

Dzīvojamie īpašumi, neskatoties uz to, ka tie var tikt iekļauti gada kartes projektā, nav apliekami ar dzīvojamās platības zonējuma zemes nodokli.

 

Zeme, kas atbilst attiecīgajiem kritērijiem, ir atsauce uz zemi, kas:

a) ir iekļauts attīstības plānā saskaņā ar 10. gada likuma 2. panta 2000. a) apakšpunktu vai vietējās teritorijas plānā saskaņā ar 19. gada likuma 2. panta 2000. a) apakšpunktu, zonēts —

i) tikai vai galvenokārt lietošanai dzīvojamās telpās, vai

ii) jauktiem lietojumiem, tostarp izmantošanai dzīvojamās telpās,

 

b) ir pamatoti uzskatīt, ka tiem var būt piekļuve publiskajai infrastruktūrai un iekārtām, tostarp ceļiem un gājēju celiņiem, publiskajam apgaismojumam, netīrai kanalizācijas notekcaurulei, virszemes ūdens novadīšanai un ūdens apgādei, vai tiem var būt piekļuve publiskajai infrastruktūrai un iekārtām, kas ir nepieciešamas attīstāmiem un ar pietiekamu apmēru. šādai attīstībai pieejamā pakalpojumu jauda, ​​un

 

c) ir pamatoti uzskatīt, ka to fiziskā stāvokļa ziņā neietekmē apstākļi, kas liegtu mājokļu nodrošināšanu, tostarp piesārņojums vai zināmu arheoloģisko vai vēsturisko atlieku klātbūtne,

 bet kas nav zeme -

 i) kas ir minēts a) punkta i) apakšpunktā un, ņemot vērā tikai tādu attīstību (2000. gada likuma izpratnē), kas nav neatļauta attīstība (2000. gada likuma izpratnē), ir izmantot par telpām, kurās veic arodu vai profesiju, par ko tiek piemērotas komerciālas likmes, par kurām ir pamatoti uzskatīt, ka tās izmanto pakalpojumu sniegšanai blakus esošo dzīvojamo rajonu iedzīvotājiem,

 ii) kas minēts a) punkta ii) apakšpunktā, ja vien nav pamatoti uzskatīt, ka

zeme ir brīva vai dīkstāvē,

 

(iia) kuru attīstība neatbilstu

               (I) gadījumā, ja zeme attīstības plānā ir zonēta, pakāpenisks pamats, saskaņā ar kuru saskaņā ar plānu ir jānotiek zemes attīstībai, kā norādīts šajā plānā iekļautajā pamatstratēģijā saskaņā ar 10. 2. gada likuma 2000.A punkta d) apakšpunkts vai

               (II) gadījumā, ja zeme ir zonēta lokālplānojumā, zemes attīstības mērķis, kas atbilst tās teritorijas attīstības plāna mērķiem un pamatstratēģijai, attiecībā uz kuru tiek sagatavots lokālplānojums. pakāpeniski, iekļauts vietējā teritorijas plānā saskaņā ar 19. gada likuma 2. panta 2000. punktu,

datumā, kad tiek novērtēta atbilstība šīs sadaļas kritērijiem,

 

(iii) ka ir pamatoti uzskatīt, ka tas ir nepieciešams vai ir tās sastāvdaļa, ko veic:

                (I) sociālā, kopienas vai valsts infrastruktūra un iekārtas, tostarp

               infrastruktūra un iekārtas, ko izmanto valsts pārvaldes vai izglītības vai veselības aprūpes nodrošināšanai,

               (II) transporta iekārtas un infrastruktūra,

               (III) enerģētikas infrastruktūra un iekārtas,

               (IV) telekomunikāciju infrastruktūra un iekārtas,

               V) ūdens un notekūdeņu infrastruktūra un iekārtas,

               (VI) atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas infrastruktūra, vai

               (VII) atpūtas infrastruktūra, tostarp sporta bāzes un rotaļu laukumi,

 

(iv) uz kuru attiecas likumā noteikts apzīmējums, kas var liegt attīstību, vai

(v) par kuriem ir jāmaksā nodeva par pamestām vietām saskaņā ar 1990. gada likumu par pamestām vietām.

 

Iesniegumus par ikgadējo kartes projektu var iesniegt rakstveidā Kilkenny County Council ne vēlāk kā 1. gada 2024. aprīlī par:

(I) konkrētu vietu iekļaušana galīgajā kartē vai izslēgšana no tās, vai

(II) datums, kad vieta pirmo reizi atbilda attiecīgajiem kritērijiem.

 

Iesniegumus vai apsvērumus var iesniegt:

  • tiešsaistē plkst http://consult.kilkenny.ie/ or
  • pa e-pastu uz ourplan@kilkennycoco.ie vai
  • rakstiski: vecākajam plānotājam, plānošanas nodaļai, Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny

 

Iesniegumos jāiekļauj nosaukums un adrese, zemes iekļaušanas vai izslēgšanas iemesli, kā arī karte mērogā 1:1,000 1 (pilsētas teritorija) vai 2,500:XNUMX XNUMX (lauku teritorija), ja iesniegumu ir iesniedzis zemes īpašnieks, skaidri norādot platību. iesnieguma priekšmeta zemes gabalu.

 

Jebkurus šādus rakstiskus iesniegumus, kas saņemti līdz 1. gada 2024. aprīlim, izņemot tos iesnieguma elementus, kas var būt personas dati, publicē Kilkenny County Council uzturētajā tīmekļa vietnē ne vēlāk kā 11. gada 2024. aprīlī.

 

Ierosinātie iekļaušanas un izslēgšanas varianti ikgadējā kartes projektā ir pakļauti saņemtajiem iesniegumiem. Visiem zemes īpašniekiem, kuri atbalsta savas zemes izslēgšanu, ir jāiesniedz iesniegums šādas izslēgšanas atbalstam. 

 

Ja ikgadējā kartes projektā zeme ir norādīta kā uz apdzīvojamās teritorijas zonētās zemes nodoklis apliekamā zeme un ja kartē norādītā zeme ir iekļauta attīstības plānā vai vietējās teritorijas plānojumā saskaņā ar 10. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai 19. 2. gada likuma 2000. punkta a) apakšpunkts ir sadalīts

i) tikai vai galvenokārt lietošanai dzīvojamās telpās, vai

ii) jauktiem lietojumiem, tostarp izmantošanai dzīvojamās telpās,

persona 31. gada 2024. maijā vai pirms šī datuma var iesniegt Kilkenny grāfistes padomei iesniegumu attiecībā uz iepriekš minēto zemi, kas pieder šai personai, pieprasot mainīt šīs zemes zonējumu. Jebkurā šādā iesniegumā jāiekļauj īpašumtiesību pierādījumi, detalizēti iemesli jebkuram pārzonējuma pieprasījumam, kā arī karte mērogā 1:1,000 (pilsēta) vai 1:2,500 (lauki), kas skaidri identificē attiecīgo zemes gabalu.

 

Jebkuri šādi rakstiski zonējuma maiņas pieprasījumi, kas saņemti līdz 31. gada 2024. maijam, izņemot tādus iesnieguma elementus, kas var būt personas dati, tiek publicēti Kilkenny County Council uzturētajā tīmekļa vietnē ne vēlāk kā 10. gada 2024. jūnijā.

 

Kilkennijas apgabala padome izskatīs visus iesniegtos zonēšanas pieprasījumus, ņemot vērā apgabala pareizu plānošanu un ilgtspējīgu attīstību.

 

Šons Makkīns,

Pakalpojumu direktors

31.1.2024

Arhivētais materiāls

Vietējās varas iestādes katru gadu veic RZLT pakļautās zemes identificēšanas un kartēšanas procesu.

Sākotnējā kartēšanas procesā vietējās varas iestādes publicēja karšu projektus (un dažos gadījumos arī papildu) un ļāva zemes īpašniekiem un citiem iesniegt informāciju par šīm kartēm. Zemes īpašnieku iesniegumi var apstrīdēt viņu zemes iekļaušanu kartē, datumu, kad zeme pirmo reizi atbilda attiecīgajiem kritērijiem, vai arī viņi varētu mēģināt mainīt zemes zonu.

Kilkenijas apgabala padomes galīgā RZLT karte 2024. gadam tagad ir pieejama šeit:

1. karte: Kilkenny City

2. karte: Ferrybank

3. karte: Rosberkona

4. karte: Callan

5. karte: Tomastauna 

Kartē ir iekļautas zemes, kas atbilst attiecīgajiem kritērijiem iekļaušanai kartē, kā noteikts spēkā esošajos tiesību aktos.

Galīgajā kartē nav atspoguļoti apelācijas lēmumi vai tiesas pārskatīšanas lēmumi, kas pieņemti pēc 1. gada 2023. novembra attiecībā uz zemi, kas norādīta attiecīgi 2022. gada novembrī un 2023. gada maijā publicētajā projektā vai papildu kartēs. Ja šie lēmumi tiks pieņemti līdz 1. gada 2024. janvārim, tie tiks atspoguļoti pārskatītās galīgās kartes projektā 2025. gadam – skatīt tālāk. Pārskatītā galīgā karte tiks publicēta līdz 31. janvārim, sākot no 2025. gada.

Dzīvojamo māju zonējuma zemes nodoklis tiks iekasēts katru gadu, sākot no 1. gada 2025. februāra (atkarībā no 2. gada finanšu likumprojekta (Nr.2023) pieņemšanas). Nodokli administrēs Ieņēmumu komisāri, un zemes īpašniekiem būs jāreģistrējas nodokļa maksāšanai – ir pieejama sīkāka informācija par nodokļa administrēšanu Ieņēmumos. šeit.

Iesniegumu veikšana RZLT kartē

Nav iespēju iesniegt iesniegumus par zemi, kas identificēta galīgajā kartē, kas publicēta 1. gada 2023. decembrī. 

Iesniegumus par zemi pārskatītās galīgās kartes projektā 2025. gadam būs iespēja iesniegt 2024. gada laikā.

Pārskatītais galīgās RZLT kartes projekts 2025. gadam tiks publicēts līdz 1. gada 2024. februārim.

Pārskatītajā galīgajā RZLT kartes projektā 2025. gadam tiks iekļauta zeme, uz kuru vietējā iestāde uzskata, ka nodokļa piemērošanas joma, un tajā var būt iekļauta zeme, kas jau norādīta 2024. gada galīgajā kartē, kas publicēta līdz 1. gada 2023. decembrim. Pārskatītās galīgās kartes projektā tiks atspoguļota jebkura likumdošanas, zonējuma vai apkalpošanas izmaiņas un jebkādi apelācijas vai pārskatīšanas rezultāti no 1. gada 2024. janvāra.

Iesniegumos var apstrīdēt zemes iekļaušanu vai izslēgšanu pārskatītās galīgās kartes projektā 2025. gadam, pamatojoties uz attiecīgajiem kritērijiem. 

Dzīvojamais īpašums

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan tie ir iekļauti kartē, uz dzīvojamiem īpašumiem neattiecas RZLT, ja uz tiem attiecas vietējā īpašuma nodoklis. Nav nepieciešams iesniegt iesniegumu, lai noņemtu šāda veida dzīvojamo īpašumu no kartes.

Vairāk informācijas

Tiesību akti, kas ir RZLT pamatā, ir atrodami 22.A daļā 1997. gada nodokļu konsolidācijas likums. Norādījumus par nodokļa administrēšanu var atrast šeit.

Paziņojums: Kilkenny County Council nepublicē Dzīvojamā apgabala zemes nodokļa papildkarti.

Dzīvojamo māju zonējuma zemes nodokļa papildu kartēs ir iekļauta papildu zeme, uz kuru attiecas nodoklis, papildus zemei, kas jau ir iekļauta 1. gada 2022. novembrī publicētajos karšu projektos. Ja nav noteikta papildu zeme, uz kuru attiecas nodoklis , Kilkenny grāfistes padomei nav jāpublicē papildu karte saskaņā ar 653. gada nodokļu konsolidācijas likuma 1997. F sadaļu.

Papildu zeme var tikt noteikta iekļaušanai papildu kartē sakarā ar izmaiņām zonējumā vai ieguldījumiem pakalpojumos. Var iekļaut arī zemi, kas, iesniedzot iesniegumus kartes projektā, vai kas pašvaldībai citādi kļuvusi zināma kā atbilstoša nodokļa kritērijiem. Tā kā neviena papildu zeme neatbilda šiem kritērijiem, Kilkenijas apgabala padome nepublicē papildu karti. Skatiet saiti uz tulkojumu īru valodā

Paziņojums par kartes projekta sagatavošanu Dzīvojamā apgabala zemes nodokļa vajadzībām

Kartes projekts, kas sagatavots saskaņā ar 653. gada nodokļu konsolidācijas likuma 1997. C sadaļu, tiks publicēts Kilkenijas apgabala padomes tīmekļa vietnē plkst. https://kilkennycoco.ie/eng/services/planning/ un būs pieejams apskatei Plānošanas birojā, novada domē, no 1. gada 2022. novembra. 

Kartes projekts sagatavots, lai identificētu attiecīgajiem kritērijiem atbilstošu zemi, kas ir apliekama ar apdzīvojamās apbūves zemes nodokli.

Dzīvojamie īpašumi, neskatoties uz to, ka tie var tikt iekļauti kartes projektā, nav apliekami ar dzīvojamās platības zonējuma zemes nodokli.

Zeme, kas atbilst attiecīgajiem kritērijiem, ir atsauce uz zemi, kas:

a) ir iekļauts Kilkenny pilsētas un apgabala attīstības plānā saskaņā ar 10. gada likuma 2. panta 2000. punkta a) apakšpunktu vai vietējās teritorijas plānā saskaņā ar likuma 19. panta 2. a) apakšpunktu. no 2000, zonēts-

i) tikai vai galvenokārt lietošanai dzīvojamās telpās, vai

ii) jauktiem lietojumiem, tostarp izmantošanai dzīvojamās telpās,

 

b) ir pamatoti uzskatīt, ka tiem var būt piekļuve publiskajai infrastruktūrai un iekārtām, tostarp ceļiem un gājēju celiņiem, publiskajam apgaismojumam, netīrai kanalizācijas notekcaurulei, virszemes ūdens novadīšanai un ūdens apgādei, vai tiem var būt piekļuve publiskajai infrastruktūrai un iekārtām, kas ir nepieciešamas attīstāmiem un ar pietiekamu apmēru. šādai attīstībai pieejamā pakalpojumu jauda, ​​un

 

c) ir pamatoti uzskatīt, ka to fiziskā stāvokļa ziņā neietekmē apstākļi, kas liegtu mājokļu nodrošināšanu, tostarp piesārņojums vai zināmu arheoloģisko vai vēsturisko atlieku klātbūtne, 

bet kas nav zeme -

i) kas ir minēts a) punkta i) apakšpunktā un, ņemot vērā tikai tādu attīstību (2000. gada likuma izpratnē), kas nav neatļauta attīstība (2000. gada likuma izpratnē), ir izmantot par telpām, kurās veic arodu vai profesiju, par ko tiek piemērotas komerciālas likmes, par kurām ir pamatoti uzskatīt, ka tās izmanto pakalpojumu sniegšanai blakus esošo dzīvojamo rajonu iedzīvotājiem,

ii) kas minēts a) punkta ii) apakšpunktā, ja vien nav pamatoti uzskatīt, ka

zeme ir brīva vai dīkstāvē,

(iii) ka ir pamatoti uzskatīt, ka tas ir nepieciešams vai ir tās sastāvdaļa, ko veic:

(I) sociālā, kopienas vai valsts infrastruktūra un iekārtas, tostarp

infrastruktūra un iekārtas, ko izmanto valsts pārvaldes vai izglītības vai veselības aprūpes nodrošināšanai,

(II) transporta iekārtas un infrastruktūra,

(III) enerģētikas infrastruktūra un iekārtas,

(IV) telekomunikāciju infrastruktūra un iekārtas,

V) ūdens un notekūdeņu infrastruktūra un iekārtas,

(VI) atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas infrastruktūra, vai

(VII) atpūtas infrastruktūra, tostarp sporta bāzes un rotaļu laukumi,

(IV) uz kuru attiecas likumā noteikts apzīmējums, kas var liegt attīstību, vai

(V) par kuru ir jāmaksā nodeva par pamestām vietām saskaņā ar 1990. gada likumu par pamestām vietām.

 

Iesniegumus par kartes projektu var iesniegt rakstiski Kilkenny County Council ne vēlāk kā 1. gada 2023. janvārī par:

(I) konkrētu vietu iekļaušana galīgajā kartē vai izslēgšana no tās, vai

(II) datums, kad vieta pirmo reizi atbilda attiecīgajiem kritērijiem.

 

Iesniegumus vai apsvērumus var iesniegt ne vēlāk kā līdz 1. gada 2023. janvārim:

  • tiešsaistē plkst http://consult.kilkenny.ie/ or
  • pa e-pastu uz ourplan@kilkennycoco.ie vai
  • rakstiski: The A./Senior Planner, Planning Department, Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny

 

Iesniegumos jāiekļauj nosaukums un adrese, zemes iekļaušanas vai izslēgšanas iemesli, kā arī karte mērogā 1:1,000 1 (pilsētas teritorija) vai 2,500:XNUMX XNUMX (lauku teritorija), ja iesniegumu ir iesniedzis zemes īpašnieks, skaidri norādot platību. iesnieguma priekšmeta zemes gabalu. Lūdzu, iekļaujiet atbilstošu Eircode, ja tas ir pieejams.

 

Visi šādi rakstiski iesniegumi, kas saņemti līdz 1. gada 2023. janvārim, izņemot šādus elementus

iesniegumu, kurā var būt personas dati, ne vēlāk kā 11. gada 2023. janvārī publicē Kilkenijas apgabala padomes uzturētajā tīmekļa vietnē.

 

Ja kartes projektā ir norādīts, ka zeme ir apliekama ar dzīvojamo platību zonējumu, persona attiecībā uz tai piederošo zemi var iesniegt Kilkenny grāfistes padomei iesniegumu, pieprasot mainīt šīs zemes zonējumu. Jebkurā šādā iesniegumā jāiekļauj īpašumtiesību pierādījumi, detalizēti iemesli jebkuram pārzonējuma pieprasījumam, kā arī karte mērogā 1:1,000 (pilsēta) vai 1:2,500 (lauki), kas skaidri identificē attiecīgo zemes gabalu. Lūdzu, iekļaujiet atbilstošu Eircode, ja tas ir pieejams.

 

Plānošanas iestāde izskatīs visus iesniegtos pārzonēšanas pieprasījumus, ņemot vērā teritorijas pareizu plānošanu un ilgtspējīgu attīstību.

 

Deniss Malons

A/pakalpojumu direktors

Skatiet karšu melnrakstus šeit (publicēts 1. gada 11. oktobrī)

1. karte: Kilkenny City

2. karte: Ferrybank

3. karte: Rosberkona

4. karte: Callan

5. karte: Tomastauna 

Biežāk uzdotie jautājumi 

Sk: Dzīvojamo telpu zemes nodoklis — atbildes uz jūsu jautājumiem

Ko darīt, ja esmu mājas īpašnieks?

Mana māja un dārzs ir norādīti kartē. Kādas ir sekas?

Jūsu māja un dārzs kartē ir identificēti, jo atbilst nodokļa kritērijiem, kas ir balstīti uz dzīvojamo māju zonējumu un apkalpošanu ar mājokļu nodrošināšanai piemērotu infrastruktūru. Māja un dārzs nav apliekams ar nodokli, ja vien māja tiek aplikta ar Vietējā īpašuma nodokli (VPN).

Vai man ir jāiesniedz iesniegums?

Tas nav nepieciešams. Pat ja jūsu māja ir norādīta kartēs, dzīvesvietas nav apliekamas ar nodokli, ja uz tām attiecas LPT. 

Ko darīt, ja mans dārzs ir lielāks par 0.4047 ha (1 akru)?

Ja jūsu dārzs ir lielāks par šo izmēru, jums ir jāreģistrējas RZLT pie Revenue Commissioners, taču jūsu māja un dārzs nebūs apliekams ar nodokli. Reģistrēties RZLT varēsiet no 2023. gada beigām. Lai reģistrētos, pašlaik nav jāveic nekādas darbības. Lūdzu apskati ieņēmumi.ti sīkākai informācijai tuvāk laikam.

 

Papildu resursi

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet tālāk norādītos resursus.

Dzīvojamo telpu zemes nodoklis – vadlīnijas plānošanas iestādēm, Jūnijs 2022  

Tiesību akti: 2021. gada Finanšu likums & 2023. gada Finanšu likums

Laika skala un process

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do