Pret ievēlētajiem deputātiem iesniegtas sūdzības

Ir panākta vienošanās par valsts protokolu sūdzību izskatīšanai pret ievēlētajiem deputātiem.  

Foirm Phrótacail & Ghearáin

Prótacal le hAghaidh Déileáil le Gearáin arna nDéanamh i gCoinne Comhailtaí Tofa de Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Cód Iompair do Chomhairleoirí — Foirm Ghearáin

Protokols un sūdzības veidlapa

Protokols par to sūdzību izskatīšanu, kas iesniegtas pret Kilkenijas apgabala padomes ievēlētajiem locekļiem

Padomnieku rīcības kodekss — sūdzības veidlapa

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do