Aizsargāta izpaušana

Aizsargāta izpaušana

2014. gada Aizsargātās informācijas izpaušanas likums stājās spēkā 2014. gada jūlijā. Tiesību akta mērķis ir palīdzēt mudināt darbiniekus ziņot par pārkāpumiem, nodrošinot aizsardzību pret sodīšanu. Tas tika atjaunināts ar 2022. gada Aizsargātās informācijas izpaušanas (grozījumu) likumu, kas stājās spēkā 1. gada 2023. janvārī. Ar 2022. gada likumu Īrijas tiesību aktos ir transponēta arī ES trauksmes celšanas direktīva.

Saskaņā ar likumu darba ņēmējs var atklāt informāciju par lietu, kurā viņš uzskata, ka darba vietā ir izdarīts pārkāpums (definēts likumā). Šādos apstākļos likums nodrošina darba ņēmēja aizsardzību pret sodīšanu informācijas izpaušanas dēļ.

Likums neaizstāj esošos obligātos ziņošanas režīmus un neaizstāj esošos sūdzību mehānismus. Tas ir paredzēts sabiedrisko interešu jautājumu risināšanai un nav paredzēts ziņošanai par privātām interesēm.

Saskaņā ar likumu ir noteikta prasība ieviest (1) iekšējās ziņošanas procedūras saistībā ar aizsargātu izpaušanu un (2) ārējās ziņošanas procedūras attiecībā uz aizsargātu izpaušanu noteiktai personai, kā noteikts ministra rīkojumā.


"Aizsargāta izpaušana" nozīmē tādas būtiskas informācijas izpaušanu, kas, pēc darba ņēmēja pamatotas pārliecības, liecina par vienu vai vairākiem būtiskiem pārkāpumiem un nokļuva darba ņēmēja uzmanības lokā saistībā ar viņu nodarbinātību.


"Strādnieks" ietver darbiniekus, darbuzņēmējus, konsultantus, aģentūru darbiniekus, bijušos darbiniekus, pagaidu darbiniekus un praktikantus/stažierus.

"Atbilstoši pārkāpumi" ir definēti pilnīgā sarakstā un ietver:

 • - ka ir bijis, tiek vai varētu tikt izdarīts nodarījums,
 • - ka persona nav izpildījusi, nepilda vai, visticamāk, nepildīs kādu juridisku pienākumu, izņemot to, kas izriet no darba ņēmēja darba līguma vai cita līguma, ar kuru darba ņēmējs apņemas veikt vai veikt personīgi jebkuru darbu vai pakalpojumus,
 • - ka ir noticis, notiek vai varētu notikt tiesas kļūda,
 • - ka jebkuras personas veselība vai drošība ir bijusi, tiek vai varētu tikt apdraudēta,
 • - ka vide ir bijusi, tiek vai varētu tikt bojāta,
 • - ka ir notikusi, notiek vai varētu notikt nelikumīga vai citādi neatbilstoša valsts iestādes līdzekļu vai līdzekļu, vai citas valsts naudas izmantošana,
 • - ka darbība vai bezdarbība, ko veic publiska iestāde vai tās vārdā ir nomācoša, diskriminējoša vai rupji nolaidīga, vai arī ir rupja slikta pārvaldība, vai
 • - informācija, kas liecina par jebkuru lietu, kas ietilpst kādā no iepriekšējiem punktiem, ir tikusi, tiek vai varētu tikt slēpta vai iznīcināta.

Kilkenny grāfistes padomes aizsargātas izpaušanas politika

Kilkenijas apgabala padome ir apņēmusies nodrošināt, lai kultūra un darba vide būtu tāda, lai ikviens darbinieks/darbinieks tiktu mudināts un atbalstīts ziņot par jebkuru jautājumu, kas var negatīvi ietekmēt Kilkenijas apgabala padomes spēju sniegt augstas kvalitātes pakalpojumu, un šajā sakarā ir ieviesusi un īstenotās politikas procedūras aizsargātas informācijas sniegšanai.


Politikas un procedūras mērķis ir:

 • mudināt darbiniekus/darbiniekus pēc iespējas ātrāk ziņot iekšēji par jebkādām bažām, kas viņiem var rasties saistībā ar iespējamu pārkāpumu darba vietā, apzinoties, ka viņu bažas tiks uztvertas nopietni un attiecīgā gadījumā izmeklētas un ka tiks ievērota viņu konfidencialitāte, 2014. gada Aizsargātās informācijas likumā paredzētajā veidā.
 • Lai uzsvērtu, ka vienmēr ir lietderīgi izteikt šādas bažas, ja tās ir pamatotas ar saprātīgu pārliecību neatkarīgi no tā, vai vēlāk tiek konstatēta kāda nelikumīga darbība
 • Sniegt darbiniekiem/strādniekiem norādījumus par to, kā radīt bažas
 • Pārliecināt darbiniekus/darbiniekus, ka viņi var ziņot par attiecīgiem pārkāpumiem, nebaidoties no soda.

Revīzijas komitejas protokols informācijas saņemšanai par finanšu pārskatiem vai citiem finanšu jautājumiem

Saskaņā ar 2014. gada vietējās pašvaldības (revīzijas komitejas) noteikumiem, kas nosaka, ka Kilkenijas apgabala padomes revīzijas komitejai ir jānodrošina, lai tiktu ieviestas procedūras, saskaņā ar kurām padomes darbinieki var konfidenciāli paust bažas par iespējamiem pārkāpumiem finanšu pārskatos vai citos finanšu pārskatos. jautājumos, ir ieviests Kilkenijas apgabala padomes protokols par informācijas saņemšanu par finanšu pārskatiem vai citiem finanšu jautājumiem saskaņā ar 2014. gada Vietējās pašvaldības (revīzijas komitejas) noteikumiem un saskaņā ar 2014. gada Aizsargātās informācijas likumu.

Iekšējais ziņošanas kanāls
Padome ir ieviesusi iekšējais kanāls un procedūras ziņojumu sagatavošanai un šādu ziņojumu pēcpārbaudei un ir iecēla šādu(-as) personu(-as), kas(-as) saņems iekšēju aizsargātu informāciju saskaņā ar 2014. gada Aizsargātās informācijas likumu / 2022. gada Aizsargātās izpaušanas (grozījumu) likumu. Izraudzītās amatpersonas (kas paredzēta izpaušanas saņemšanai Padomē) kontaktinformācija ir šāda;

Katrīna Kūnija, Administratīvā amatpersona, Korporatīvo pakalpojumu departaments, County Hall, John Street, Kilkenny
Tālrunis: 056 7794053
E-pasts:  protecteddisclosures@kilkennycoco.ie

Likuma 7. panta 2. A punkts paredz, ka noteiktām personām, piemēram, Kilkenijas apgabala padomes izpilddirektoram un Aizsargātās informācijas komisāram, ir jāizveido, jāuztur un jāizmanto neatkarīgi un autonomi ārējie ziņošanas kanāli un procedūras, lai saņemtu un apstrādātu ziņojumus, ko tām iesnieguši darbinieki jomas, par kurām tās ir atbildīgas par uzraudzību vai regulēšanu. Šie ārējie ziņošanas kanāli ir atsevišķi un papildus iekšējiem ziņošanas kanāliem.

Ārējais ziņošanas kanāls
Padome ir ieviesusi ārējais ziņošanas kanāls un procedūras ziņojumu sagatavošanai un šādu ziņojumu pēcpārbaudei, un ir iecēla ieceltu amatpersonu, lai izmeklētu izpaušanu.

Izrakstītā persona ir: 
Lar Power, izpilddirektors,
Kilkenijas apgabala padomes grāfistes halle,
Jāņa iela,
Kilkenny

Tālrunis: 056 7794070

E-pasts - protecteddisclosuresprescribedperson@kilkennycoco.ie

Informāciju var sniegt arī Revīzijas komitejas priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs ir vienīgais ieceltais Revīzijas komitejas loceklis, kuram darbinieki var sniegt informāciju. Ar priekšsēdētāju var sazināties pa

E-pasts: Seanbradys@gmail.com

Amats: revīzijas komitejas priekšsēdētājs, iekšējais audits, Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny.

Pēc tam priekšsēdētājam ir jānodod informācija izraudzītajai amatpersonai (skatīt Revīzijas komitejas protokolu par aizsargātu informāciju).

Lai iegūtu papildinformāciju:

Aizsargātas informācijas revīzijas komitejas protokols (.pdf doc).

Gada pārskati par saņemto aizsargāto izpaušanas skaitu 12 mēnešu periodā.

Aizsargātas informācijas atklāšanas gada pārskata periods, kas beidzās 31. gada 2022. decembrī (.pdf dokuments).

Aizsargātas informācijas atklāšanas gada pārskata periods, kas beidzās 30. gada 2021. jūnijā (.pdf dokuments)

Aizsargātas informācijas atklāšanas gada pārskata periods, kas beidzās 30. gada 2020. jūnijā (.pdf dokuments)

Aizsargātas informācijas atklāšanas gada pārskata periods, kas beidzās 30. gada 2019. jūnijā.pdf (izmērs 14.7 KB)

Aizsargātās informācijas izpaušanas gada pārskata periods, kas beidzās 30 (.pdf dokuments)

2014. gada Aizsargātās izpaušanas likums (.pdf dokuments)

2022. gada Aizsargātās informācijas izpaušanas (grozījumi) likums  (.pdf dokuments)

Aizsargātas izpaušanas iekšējās ziņošanas politika (.pdf dokuments)

Aizsargātas informācijas izpaušanas ārējās ziņošanas politika (.pdf dokuments)

Standarta veidlapa aizsargātas informācijas sniegšanai (Word dokuments)

 

Kilkenny reklāmas logotips
Kilkenny sauklis: Come See Come Do